BENEFITNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ODBOROVÉ
ORGANIZACE OS KOVO BOSAL ČR


Platná kolektivní smlouva platí pro všechny zaměstnance tedy i pro ty, kteří nejsou v odborech (Vyplývá to z platné legislativy) Odbory zastupují všechny zaměstnance v rámci své působnosti.

Proto k rozlišení zaměstnance člena a nečlena rozšiřujeme členské výhody a benefity.


Vstupem do odborů získáváte odborné zázemí, potřebné informace a tím větší jistotu při řešení svých pracovních i osobních problémů.

Dále můžete využívat výhod, které odbory pro své členy sjednaly.

 


Aktuální benefity a výhody pro členy ZO

 1. Odměna za vstup do odborové organizace
 2. Vánoční peněžitý dar za členství v odborové organizaci
 3. Nepravidelné soutěže o hodnotné dárky
 4. Podpůrný fond odborové organizace
 1. Odměna za vstup do odborové organizace
  Vyplněním přihlášky u předsedy nebo místopředsedy základní organizace a splněním povinnosti úhrady členských příspěvků, se
  stává zaměstnanec členem ZO. Tím mu vzniká nárok na jednorázovou odměnu za vstup do ZO. Odměna se nedá kumulovat a je
  platná pouze za první vstup člena do ZO. Dále je podmínkou pro získání uvedeného benefitu aktivní setrvání členství v počtu
  minimálně 6ti kalendářních měsíců po sobě jdoucích. V případě ukončení členství v kratší době, je povinností člena uvedený
  benefit vrátit v poměrné části.
  AKTUÁLNÍ ODMĚNA ZA VSTUP: PENNY KARTA V HODNOTĚ 1000,-Kč
 1. Vánoční peněžitý dar za členství v odborové organizaci
  Člen ZO který je v aktivním členství dlouhodobě, má nárok na výplatu benefitu na konci kalendářního roku. Uvedený benefit je
  vyplácen počátkem měsíce Prosince, zpravidla při konání výroční schůze ZO nebo individuálně nejpozději do konce měsíce Února
  následujícího roku. Pro nárok na výplatu benefitu, je podmínkou členství v délce 6ti měsíců počítaných před vznikem výplaty
  (hraniční je tedy Srpen daného roku) v případě ukončení členství před termínem výplaty benefitu, nárok na něj zaniká v plné výši.
  AKTUÁLNÍ VÝŠE DARU : PENĚŽNÍ HOTOVOST VE VÝŠI 1000,-Kč
 1. Nepravidelné soutěže o hodnotné dárky
  Každý aktivní člen, bez ohledu na délku členství má nárok účastnit se soutěží pořádaných ZO, výročních
  schůzí, a dalších aktivit souvisejících s činností ZO. Podmínkou je aktivní členství v době pořádání dané
  soutěže, aktivity atd.
  AKTUÁLNÍ BENEFIT A SOUTĚŽ : PENNY KARTA V HODNOTĚ 1000,-

4. Podpůrný fond odborové organizace

Seznam poskytovaných výhod Podpůrného fondu

Příspěvek při narození dítěte, vlastní svatbě…….


VýhodyDle zákonaDle Kolektivní Smlouvy Rozdíl
Dovolená20dní /rok25+ 5
Navýšení tarifní mzdy (v roce 2018)02000+ 2000
Roční prémie za splnění výk. ukazatelů00 - Zrušeno0
Příplatek za třísměnný provoz010% Noc10%
Příplatek za odpolední směnu000
Měsíční bonus za docházku06%6%
Roční Bonus za nulovou absenci06000 rok6000
Bonus za setrvání v pracovním poměru (každé 3 roky)01500015000
Přesčas v sobotu, neděli a svátky10% průměrného výdělku50%60%
Příplatek na oběd (stravenka)0120 Kč120 Kč
Penzijní připojištění0500500
Jako člen odborové organizace získáte navíc :
Příspěvek novým členům odborů za vstup(při splnění podmínek ZO)1000ve formě Penny karty
(od 1.1. 2020)
Vánoční dar členům odborů "kaprovné"(při splnění podmínek ZO)1000Obálka ....
Možnost zúčastnit se akcí a soutěží pořádaných Odborovou organizací(při splnění podmínek ZO)Věcné ceny a dárky
Příspěvek členům odborů při narození potomka(při splnění podmínek ZO a stanov PF)10000
Příspěvek členům odborů při uzavření sňatku(při splnění podmínek ZO a stanov PF)10000
Být v odborech se vyplatí !!!!